Schůzka s rodiči předškoláků 
Ve čtvrtek 20. ledna v 16.30 proběhne v základní škole schůzka s rodiči předškoláků k organizaci zápisů do 1. třídy a nového školního roku. Vstup je z ulice Holubova, parkovat můžete na parkovišti u restaurace Fojtství.


Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 - leták pro rodiče - vloženo 31. 12. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 • s účinností od 3. 1. 2022
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
   • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Výše uvedené změny v režimu testování dětí a žáků byly zohledněny (a avizovány) v rámci distribuce Ag testů určených k testování dětí a žáků realizované z centrální úrovně do krajů ve středu 22.12.2021.

Ke změnám v systému nahlašování pozitivních dětí a žáků (o nichž jsme Vás informovali v poslední informaci ze dne 14. a 16. 12. 2021) bude ze strany Centrálního řídícího týmu a MŠMT připravena v průběhu tohoto týdne samostatná sada metodických materiálů.


Předběžná informace o dalších připravovaných změnách v testování a pozitivně testovaných žáků - schváleno

Předběžně informujeme také o tom, že:

 • povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • tato změna se týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá plošné testování dětí a žáků,
   • netýká se to tedy například zaměstnanců mateřských škol či základních uměleckých škol – tam se zaměstnanci testují podle obecného mimořádného opatření k testování zaměstnanců (čili nic se pro ně v tuto chvíli nemění)
  • v případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

Dne 29. 12. 2021 bude vláda schvalovat další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron a také režimu testování zaměstnanců.


Shrnutí:

 • pro MŠ se nic nemění
 • v ZŠ a SŠ se budou testovat všichni žáci 2x týdně - i ti očkovaní a po nemoci
 • žáci, kteří testování odmítnout, budou nosit roušku
 • tabulky o pozitivních antigenní testech a tabulky s rizikovými kontakty se již nebudou posílat mailem na KHS, ale škola je nahraje přímo do CovidFormsApp
 • na základě nahraných tabulek dostanou žáci automatické SMS se žádankami na PCR test, případně s nařízením karantény - vše by mělo proběhnout v rámci 24 hodKonzultace 4. 1. 2022 v základní škole
Vážení rodiče,
v úterý 4. 1. 2022 proběhnou v základní škole konzultace od 16.00 do 18.30 hod.
Jako vždy prosím využijte k parkování parkoviště u Fojtství. 
Děkujeme.
Základní informace k současnému stavu (14. 11. 2021)

Vážení rodiče,
zhoršující se situace s onemocněním covid-19 již došla i do naší školy, proto Vám přinášíme základní informace ohledně současného stavu. 

Distanční výuka a rozvrh online hodin
Vzhledem k tomu, že část žáků každé třídy se učí prezenčně ve škole, bude výuka probíhat online ve většině předmětů dle standardního rozvrhu hodin. V některých případech a z předmětů Pč, Tv, Hv, Vv budou žáci dostávat zadané úkoly, které odevzdají dle pokynů vyučujících. Rozvrh online hodin je zveřejňován vždy v pátek předcházejícího týdne.
Návod pro distanční online výuku je na tomto odkaze https://www.zskopecek.cz/index.php/ke-stazeni/file/303-navod-distancni-vyuky-pro-zaky.

Karanténa

Při určování žáků, kteří mají jít po kontaktu s pozitivně testovanou osobou rozhoduje KHS na základě seznamů, které jí posílá škola (dle kontaktů podle třídních knih).
Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19. Lze ji zkrátit na 7 dní, a to za podmínky, že od pátého dne podstoupí člověk kontrolní PCR test s negativním výsledkem. V takovém případě se může žák vrátit do školy k prezenční výuce (8. den od kontaktu), negativní výsledek testu musí škole doložit.
Karanténa se netýká žáků s očkováním a prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 dnech.
O pozitivním výsledku testu a o karanténě byste měli vždy informovat dětského lékaře.
Pokyny_pro_pozitivn_testovan_osoby_na_COVID_-_19_a_jejich_kontakty_-_10112021.pdf (khsolc.cz)

Testování
Testování žáků bude dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví probíhat každé pondělí do konce listopadu.


OČR

Potvrzení o ošetřovném vydává zákonným zástupcům KHS nebo dětský lékař. Odkaz na stránky ČSSZ.

Zapůjčení techniky

Škola má k dispozici omezené množství techniky, zejména tabletů, které může pro distanční výuku žákům zapůjčit.

Školní obědy
Na dotovaný oběd mají nárok i děti a žáci, pro něž je povinné vzdělávání distanční formou. Z uvedeného důvodu nemůže být těmto dětem a žákům strava hromadně odhlášena, můžete si obědy odebírat do jídlonosičů. Výdej probíhá standardně ve výdejním okně školního dvora od 11.30 do 12.00 hod.
Karanténa žáků 3.A, 3.B, 4., 5. třídy 

Vážení rodiče,
do karantény byli Krajskou hygienickou stanicí dáni žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou PCR testem ve čtvrtek nebo pátek minulého týdne. Pokud od dnešního dne dále absolvujete s Vaší dítětem PCR test s negativním výsledkem, tak se karanténa Vašeho dítěte ukončuje, škole musíte potvrzení o negativním výsledku doručit elektronicky nebo prostřednictvím zprávy, kterou předá dítě při návratu. V opačném případě platí karanténa 14 dní od kontaktu. Pokud se tedy rozhodnete k provedení PCR testu, tak Vám ho doporučuji s ohledem na objednací lhůty a na dobu zasílání výsledků od testu absolvovat v sobotu 13. 11., neboť pak se nebude muset Vaše dítě testovat ve škole v pondělí 15. 11.
Od zítřejšího dne bude probíhat distanční výuka, jak jste zvyklí z loňského roku. Odevzdávání úkolů, pokud nebude vyučujícím stanoveno jinak, bude probíhat přes Bakaláře, žáci byli s postupem seznámeni. Rozvrh hodin je zveřejněn níže.
Jako v loňském roce platí, že máte nárok na odběr dotované stravy do jídlonosičů, proto si prosím obědy odhlašujte sami dle Vašich potřeb. Výdej bude probíhat standardně ve výdejním okně školního dvora od 11.30 do 12.00 hod.
Potvrzení o ošetřovném vydává zákonným zástupcům KHS nebo pediatr.
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Jan Kolisko, ředitel školy
Testování ve dnech 8. a 15. 11.

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne v naší škole povinné testování žáků základních škol ve dnech 8. a 15. 11. 2021 (netýká se žáků s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst). Postupy budou obdobné jako v případě testování žáků na začátku září, bližší naleznete na odkaze Testování ve školství – edu.cz. Žáci si mohou přinést vlastní certifikovaný test, který provedou ve škole.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jan Kolisko, ředitel školy
Kroužky otevřené ve školním roce 2021/2022