Informace o povinném subjektu (škole, školském zařízení) zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.
 
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je každá škola (organizace) povinna uveřejňovat základní informace o sobě, a to ve struktuře, která je stanovena vyhláškou č. 442/2006 Sb. Tuto strukturovanou informaci je nutné zveřejnit jednak na místě, které je všeobecně přístupné (viz. § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.), a jednak způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz. § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.). Informaci uvedenou v příloze je proto nutné umístit na webové stránky školy.
 
1. Název
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní výdejna. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc

3. Organizační struktura
Základní škola Olomouc, Dvorského 33       IZO 102308730
Mateřská škola Olomouc, Kovařovicova 11  IZO 107626608
Mateřská škola Olomouc, Gagarinova 17     IZO 107626608
Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33      IZO 107626608
Školní družina Olomouc, Dvorského 33       IZO 119900165
Školní výdejna Olomouc, Dvorského 33      IZO 119901251
Školní výdejna Olomouc, Gagarinova 17     IZO 119901251
Školní výdejna Olomouc, Kovařovicova 11  IZO 119901251

4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace Dvorského 33, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.
Úřední hodiny:    Po – Pá      8.00 – 15.00 hod.
Telefonní čísla: 585 385 357 – sekretariát školy
                      737 459 411 – ředitele školy
                      739 351 723 – hospodářka školy                                                                                                          
Internetové stránky:    www.zskopecek.cz
Adresa e-podatelny:  škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu
Elektronická adresa:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 37ymf2k
 
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu školy: 1808413339/0800
Číslo účtu školy pro platbu školného (MŠ a ŠD): 030031-1808413339/0800

6. IČ
: 70631042

7. DIČ
: CZ70631042

8. Dokumenty
 8.1 Seznam hlavních dokumentů:
 1. rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
 2. evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),
 3. doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 4. vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona), ŠVP ZV, ŠVP MŠ, ŠVP ŠD
 5. výroční zprávy o činnosti školy,
 6. třídní knihy
 7. školní řády a vnitřní řády
 8. rozvrhy vyučovacích hodin,
 9. záznamy z pedagogických rad,
 10. kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
 11. protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 12. personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
 13. zřizovací listina,
 14. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 15. spisový a skartační řád,
 16. vnitřní kontrolní systém,
 17. směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
 18. dokumentace v oblasti BOZP a PO,
 19. dokumentace v oblasti požární ochrany,
 20. směrnice v oblasti účetnictví, personální a mzdové agendy
 21. strategie prevence rizikových projevů chování,  
 22. koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,  
 23. úplata za vzdělávání a školské služby.  


 8.2 Údaje o rozpočtu:

 Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese: 
 http://www.zskopecek.cz/.

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti u hospodářky školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím hospodářky školy, a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.


11.
Opravné prostředky

Odvolání lze podat proti rozhodnutí správního orgánu dle správního řádu v bodech uvedených v § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře

Formuláře, které organizace používá, jsou dostupné na webové adrese www.zskopecek.cz.

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách jsou k dispozici na adrese http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/.


14. Předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení zde nebo na http://www.msmt.cz/dokumenty.


15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Kopírování na kopírovacích strojích A4 černobílé

1 strana 2,00 Kč

Tisk A4 černobílé

1 strana 3,00 Kč

Tisk A4 barevné

1 strana 10,00 Kč

Kopírování na elektronické nosiče USB flash

20,00 Kč

Kopírování na optické nosiče CD

50,00 Kč

Telekomunikační poplatky

Dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky

Dle platných tarifů

Opis vysvědčení

100,00 Kč/1 ks

Osobní náklady na vyhledání informace za každou započatou hodinu

230,00 Kč


Za dodání do vlastních rukou adresáta nebo psaní s dodejkou se přičítá podle ceníku České pošty. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 50,- Kč.

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 230,- Kč.

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů. 

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.


16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za poslední rok je přístupná na webové adrese www.zskopecek.cz. Starší výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v sekretariátu školy v úředních hodinách.

Rozpočet:
Dokumentace k rozpočtu školy je ke stažení na webových stránkách školy - Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 -Rozpočet (zskopecek.cz).


18. Informace o zpracování osobních údajů
Obecná informace o zpracování osobních údajů