MAP - Místní akční plán

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.
Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách.

Více informací o projektu najdete na webu map.olomouc.eu.

Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).
Podpora kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Svatý Kopeček

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004702

Výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
  • k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia;
  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.  • Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.
Podpora ZŠ a MŠ Svatý Kopeček

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019929

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | Projektový servis UP (psup.cz)Světová škola


Světová škola (svetovaskola.cz)

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 101 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Světová škola je místem, kde:

globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - Světová škola (zskopecek.cz)


Aktivní občanství v globálních souvislostech - ARPOK

                               


Aktivní občanství v globálních souvislostech

Naše škola se od začátku března 2021 zapojila do projektu s názvem Aktivní občanství v globálních souvislostech, ve kterém spolupracujeme s organizací ARPOK, o. p. s.

Tento projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo ni a také podporuje spolupráci mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vazby. Společně budeme do září 2022 absolvovat řadu aktivit a podporovat žáky v týmové práci. Dva pedagogové naší školy povedou žákovský tým, který připraví během projektu dvě akce pro veřejnost.

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 

Aktivity projektu:

- účast na 5 seminářích pro pedagogy,

- účast a realizace 3 workshopů pro žáky,

- realizace 2 akcí / kampaní pro veřejnost,

- účast na 2 žákovských soutěžích,

- realizace školení pro sborovnu,

- účast na kulatém stole pro aktéry ve vzdělávání.

Partnerem projektu organizace ARPOK, o. p. s. je Knihovna města Olomouce. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve zvládání projevů problémového chování a k ochraně duševního zdraví aneb Společně zvládneme problémové chování

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799

Projektový servis UP


Projekt posílí kompetence pracovníků škol a školských zařízení, především učitelů a školních psychologů, ale i přímo žáků s psychickými obtížemi v rámci ochrany jejich duševního zdraví ve vazbě na zvládání projevů problémového chování, a předcházení institucionální výchově.Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v ZŠ a MŠ Svatý

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011806

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3
Sportuj ve školeLekce „Sportuj ve škole“ probíhají tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. V naší škole probíhají formou dvou hodin florbalu a jedné hodiny gymnastiky.

 Ovoce a zelenina do školJedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

 Mléko do škol


Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
 

 Olomoucký kraj - podpora EVVO  
Ekologická výchova | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

 Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký krajNositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci. Cílem projektu „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183) je podpora škol Olomouckého kraje. V jeho rámci podpoříme vznik školních poradenských pracovišť, pracovních pozic školních asistentů a koordinátorů inkluze do škol, školních speciálních pedagogů a školních psychologů. Vytvoříme odbornou síť metodické podpory a výměny zkušeností. Pro pedagogy na školách zajistíme na základě jejich požadavků kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Projektový servis UP

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Základní cíle:
a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Maják – síť kolegiální podpory

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517


Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/