MAP - Místní akční plán

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.
Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách.

Více informací o projektu najdete na webu map.olomouc.eu.

Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).
Maják – síť kolegiální podpory

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v ZŠ a MŠ Svatý

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011806

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3