Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy podle vlastního vzdělávacího programu, který jí umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků.  Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování, je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce lze přijímat i žáky druhého stupně základní školy. Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností ve známém prostředí, které dává žákům pocit bezpečí, a je pro zákonné zástupce finančně dostupná.

Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Školní družina při ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, se skládá ze tří oddělení s celkovou kapacitou 90 žáků. Dvě oddělení ŠD mají své vlastní kmenové učebny, jedno oddělení je umístěno v kmenové třídě. Pro svou činnost využívají i další prostory školy jako např. cvičnou školní kuchyni, počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní sportoviště a školní hřiště. Vstupní prostory a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ. Provoz ŠD je rozdělen na ranní provoz od 6.30 do 7.30 hod. a odpolední provoz zejména od 11.35 do 17.00 hod. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Výše uvedenými formami žáci získávají, procvičují, rozvíjí a upevňují své znalosti, dovednosti a postoje.

 

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6.30 - 7.30 hod.

Odpolední provoz: 11.35 - 17.00 hod.