Otevřené kroužky ve školním roce 2022/2023


Základní škola Olomouc, Dvorského 33 je plně organizovanou středně velkou městskou školou. Žáci jsou vzděláváni v 11 třídách, každý stupeň sídlí ve své budově. Škola má kapacitu 300 žáků, současná naplněnost se pohybuje okolo 65 %. Součástí organizace je školní družina (3 oddělení), školní jídelna a tři mateřské školy. Mateřské školy sídlí na ulici Gagarinova v Droždíně a na ulicích Dvorského a Kovařovicova na Svatém Kopečku.
Sídlem ředitelství školy je budova v ulici Dvorského 33. Od 1. ledna 2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Statutárním městem Olomouc a je spádovou školou pro městské části Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Radíkov, tradičně se v naší škole vzdělávají žáci z obce Samotišky.
První zmínka o obecné škole na Svatém Kopečku pochází z roku 1864. Do 50. let 20. století sídlila v budově na dnešním Sadovém náměstí, poté se přestěhovala do bývalého kláštera na současnou adresu školy – Dvorského 33. Ve stávající budově základní školy z roku 1883 byla původně opatrovna malých dítek u Řádu milosrdných sester Sv. Františka, což byla první mateřská škola v rakouském mocnářství. V roce 1928 došlo k přestavbě celé budovy kláštera, v roce 1935 byla ke klášteru přistavěna budova Klauzury Sv. Františka. Od roku 1954 sloužil komplex budov Krajské škole lidové správy a posléze se stal sídlem základní devítileté školy. Na počátku 80. let byl postaven a s dosavadními budovami koridorem propojen nový pavilon. Od té doby je pavilon sídlem 1. stupně základní školy a školní družiny, v původních budovách je 2. stupeň základní školy a ředitelství školy.

Co nabízíme?
 • Školního speciálního pedagoga – zajištění reedukace, logopedické péče, speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství
 • Školního psychologa
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti metodami RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Zvýšený počet hodin výuky ČJ, M a AJ
 • Bezplatné doučování pro žáky ohrožené neúspěchem
 • Bohatou zájmovou činnost – zájmové kroužky: keramický kroužek, angličtina pro nejmenší, gymnastika, hru na flétnu, florbal, sportovní hry, přípravy na SŠ, taneční kroužek a další
 • Individuální přístup k žákům
 • Moderní kmenové třídy vybavené prezentační technikou včetně vizualizérů – moderní a názorná výuka
 • Školy v přírodě, lyžařské výcvikové zájezdy, plavání, branné dny, dopravní výchovu, účast na aktivitách v ekologickém centru Sluňákov …
 • Pravidelné exkurze – Rožnov pod Radhoštěm, Dukovany a Dalešice, Dlouhé Stráně a Losiny, Vídeň, Praha …
 • Vzdělávací koncerty a programy
 • Mimoškolní akce - Dětské dny a jarmarky …
 • Příjemné a zdravé prostředí Svatého Kopečka
 • Partnerství se ZOO Olomouc
 • Projekt ovoce a mléko do škol
 • Bezplatné výpůjčky knih ve školní knihovně
 • Spolek rodičů a přátel školy
 • Příprava na výuku a vypracování domácích úkolů v ŠD
 • Sociální program (dotace na obědy, výlety, pomůcky apod.)
 • Zapojení do Týdne mediálního vzdělávání

Na co se specializujeme?
 • Klademe důraz na polytechnickou výchovu, environmentální výchovu, tělovýchovu, výtvarné činnosti a na rozvoj informační a komunikační gramotnosti
 • Jsme škola přátelská pro děti s alergiemi – jediná škola v Olomouci s akreditací „7A - 7x o alergii a astmatu pro školy“
 • Spolupracujeme se ZOO Olomouc – Svatý Kopeček – jsme partnerskou organizací
 • Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci, fakultou tělesné kultury UP v Olomouci, společností ARAK – prevence v dětské stomatologii
 • Jsme pilotní škola v projektu zaměřeném na internetovou a finanční gramotnost realizovanou společností GOOGLE