Otevřené kroužky ve školním roce 2023/2024


Základní škola Olomouc, Dvorského 33 je plně organizovanou středně velkou městskou školou. Žáci jsou vzděláváni ve 14 třídách, každý stupeň sídlí ve své budově. Škola má kapacitu 330 žáků, současná naplněnost se pohybuje okolo 85 %. Součástí organizace je školní družina (tři oddělení s kapacitou 90 dětí), tři školní jídelny - výdejny a tři mateřské školy. Mateřské školy sídlí v ulici Gagarinova v Droždíně a v ulicích Dvorského a Kovařovicova na Svatém Kopečku, jejich celková kapacita je 100 dětí. Součástí organizace je i areál v ulici Křičkova na Svatém Kopečku.
Sídlem ředitelství školy je budova v ulici Dvorského 33. Od 1. ledna 2001 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Statutárním městem Olomouc a je spádovou školou pro městské části Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Radíkov, tradičně se v naší škole vzdělávají žáci z obce Samotišky, často také z Bystrovan.
První zmínka o obecné škole na Svatém Kopečku pochází z roku 1864. Do 50. let 20. století sídlila v budově na dnešním Sadovém náměstí, poté se přestěhovala do bývalého kláštera na současnou adresu školy – Dvorského 33. Ve stávající budově základní školy z roku 1883 byla původně opatrovna malých dítek u Řádu milosrdných sester Sv. Františka, což byla první mateřská škola v rakouském mocnářství. V roce 1928 došlo k přestavbě celé budovy kláštera, v roce 1935 byla ke klášteru přistavěna budova Klauzury Sv. Františka. Od roku 1954 sloužil komplex budov Krajské škole lidové správy a posléze se stal sídlem základní devítileté školy. Na počátku 80. let byl postaven a s dosavadními budovami koridorem propojen nový pavilon. Od té doby je pavilon sídlem primárně 1. stupně základní školy a školní družiny, v původních budovách je 2. stupeň základní školy, odborné učebny, tělocvična a ředitelství školy.

Co nabízíme?
 • Školního speciálního pedagoga – zajištění reedukace, logopedické péče, speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství
 • Školního psychologa
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti metodami RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Zvýšený počet hodin výuky ČJ, M a AJ
 • Bezplatné doučování pro žáky ohrožené neúspěchem
 • Bohatou zájmovou činnost – zájmové kroužky: keramický kroužek, angličtina pro nejmenší, gymnastika, hru na flétnu, florbal, sportovní hry, přípravy na SŠ, taneční kroužek a další
 • Individuální přístup k žákům
 • Moderní kmenové třídy vybavené prezentační technikou včetně vizualizérů – moderní a názorná výuka
 • Školy v přírodě, lyžařské výcvikové zájezdy, plavání, branné dny, dopravní výchovu, účast na aktivitách v ekologickém centru Sluňákov …
 • Pravidelné exkurze – Rožnov pod Radhoštěm, Dukovany a Dalešice, Dlouhé Stráně a Losiny, Vídeň, Praha …
 • Vzdělávací koncerty a programy
 • Mimoškolní akce - Dětské dny a jarmarky …
 • Příjemné a zdravé prostředí Svatého Kopečka
 • Partnerství se ZOO Olomouc
 • Projekt ovoce a mléko do škol
 • Bezplatné výpůjčky knih ve školní knihovně
 • Spolek rodičů a přátel školy
 • Příprava na výuku a vypracování domácích úkolů v ŠD
 • Sociální program (dotace na obědy, výlety, pomůcky apod.)
 • Zapojení do Týdne mediálního vzdělávání

Na co se specializujeme?
 • Klademe důraz na polytechnickou výchovu, environmentální výchovu, tělovýchovu, výtvarné činnosti a na rozvoj informační a komunikační gramotnosti
 • Jsme škola přátelská pro děti s alergiemi – jediná škola v Olomouci s akreditací „7A - 7x o alergii a astmatu pro školy“
 • Spolupracujeme se ZOO Olomouc – Svatý Kopeček – jsme partnerskou organizací
 • Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci, fakultou tělesné kultury UP v Olomouci, společností ARAK – prevence v dětské stomatologii
 • Jsme pilotní škola v projektu zaměřeném na internetovou a finanční gramotnost realizovanou společností GOOGLE